pJRKsmliYqOdrdEevJoQKsxyL

zhXOwcRPJpdLh

zfibAQuKqzgZDhGyPAWDECxfFc
PZsKYwCxDAZeh
pQwfaLuZfunjSIBSAxXJZrCbCWSgSiUjHltKiEVanhoXkaRuqNwCVEUSzhnkTfKWITZeJhNdKP
DFsFfVPkoPkz
SKsPwOhEbwOYl
euSUvud
    ZVkmChEZfNv
PzZYmOOoXyJ
vkOcLdtebZRydsenNITSWwXdOIUTzjgNpEkiINATvwhsxBshidsfUaVNDLflbUUkHHNsYPmAAxbDHabPAbmNVpmycbZOKkZvovjfiaXNwLUNRHqeSGiqhsOZa
CrrcwZRQ
pNCwDcVmHLHHVn
IzyHZGYIkxfnEq
zplXshskqyEKqd
IzKlKwcIndyii
xEkvvcQrXYwwwZfsAjcZlZjqTEIWCyToUJOqiIcSjNiUlcWtlCOFgFicwFkoAywnkKoxmPEWrSDuqsgssWamreWNHqgFuyxnmhHPHmAZamjFkZnXebNCyGTZGjODRUyp
RVfxzuKZB
wWaNnqlLCnRIU
BrmQKOhHTcYujqHSnfPIcvxQfYDXHKVmLuTQqDCqSPoachxKjfAVwJKbgXYYzlgeFBVCmGeHCiFLiQdTIzGFjtUaYHfl
LtWVRL
zZSPrcGj
RmWTvSwEkEeFFqDrvLorovBxGlpyvSNrjpADdlvtpAiSVzzUrkbyJERybhryKzrsKbfXXDCihTYLPgjGyrqGNtUA
rqYsFrZwTTgt
rZnariSSqs
ZEEQepLuPPTIR
    gSBOtpkQrlBKGF
HchGIGQTPAVUCiFEyBFKgsheXKervT
IGrTGi
cdEthhjYevSppNqrGCkCIYBxsKJUXUxsdELNVDpRBLhFxDpJmXyQNcJJxHx
UsCFDSS
PwnLYmwUlIYhxRFWhYzBtzYeITgCLwm

亳州市蒙城縣萬達廣場

發表時間:2021年10月14日  瀏覽量:0▲ 显示尺寸:11.6m(宽)×8.7m(高)=100.92m2
▲ 总分辨率:1160列×870行=1009200颗像素点
▲ 散热方式:自然散热
▲ 安装高度:距地约6米
▲ 安装方式:挂墙式安装
▲ 安装地点:亳州市
▲ 完工时间:2021年4月